All Blog Posts

PACE Blog

 • ඔබ Digital Marketing හැදෑරිය යුත්තේ ඇයි?

  ඔබ Digital Marketing හැදෑරිය යුත්තේ ඇයි?

  Monday / January 23, 2023

  දවසින් දවස නවෝත්පාදන එක්ක තාක්ෂණය දියුණුවෙද්දි, ව්‍යාපාර ගණනාවක් මිනිස්සු සන්නිවේදනය කරන විදිහත් තොරතුරු ප්‍රතිගහණය කරන විදිහත් වෙනස්කරල තියෙනව. විශේෂයෙන්ම ඉතා අඩු මිලකට වෙළෙඳපොල තුළ Smartphones අලෙවිවෙද්දි සහ Internet Access තියෙද්දි, මිනිස්සුන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දැනුම සහ තොරතුරු ලබාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනව. read more

 • Become a Red Hat Certified System Administrator and Build a Brighter Future

  Become a Red Hat Certified System Administrator and Build a Brighter Future

  Tuesday / January 17, 2023

  Whether you’re a school leaver after O/L or A/L, an undergraduate in IT or computing or a fresh graduate in IT or computing, a junior employee in a sysadmin role, differences aside, we know you all commonly aspire to a rewarding career, and by extension, to a brighter future both for yours and your loved ones’ sake. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), which opens for you the doors to the Red Hat – Linux world, is a sure-fire path to secure a rewarding career in Linux system Administration and build a brighter future. read more

 • Master Red Hat Technologies at your own pace with Red Hat Learning Subscription

  Master Red Hat Technologies at your own pace with Red Hat Learning Subscription

  Wednesday / December 14, 2022

  Maybe, you’re keen to master Red Hat technologies because you know how valuable they’re to developing your career skills and then advancing in your career. read more

 • Qualify As A Rhcsa After OL Or AL In Sri Lanka

  Qualify as a Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) after O/L or A/L and Get Lucratively Employed in Sri Lanka or Abroad

  Thursday / November 17, 2022

  How many years have you spent at school? Just 11 or 13 years? Regardless of the difference of two years, now you’re at the crossroads facing a major decision in your life. You’re at the end of your adolescence and on the threshold of the world of the grown-ups. read more

 • Getting into a Career in Web Development

  Is Now a Good Time to Build a Career in Web Development?

  Wednesday / November 16, 2022

  Technology is instrumental to our day-to-day lives, from the simplest of apps to the extraordinary inventions. Every website or piece of software that we encounter has been created by a developer. read more

 • Qualify As A Red Hat Certified System Admin And Get Employed Overseas

  Qualify as a Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) to Advance in your IT Career or Get Lucratively Employed Abroad

  Tuesday / November 15, 2022

  Whether your job role involves Linux System Administration or programming or software engineering, a professional qualification from a recognised institute will prove immensely helpful to enhance your professional credentials and advance in your career. read more

 • ඔබට සුදුසුම වෘත්තිය තෝරාගන්නේ කෙසේද?

  ජීවිතේ දිනන්න මොන රැකියාවද මට හරියටම හරියන්නේ?

  Wednesday / October 26, 2022

  මේක අද ගොඩ දෙනෙකුගෙ හිතට වද දෙන ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය හමාර කරල රැකියා ලෝකයට පිවිසෙන තරුණ දරුවන්ට. පාසල් ජීවිතේ දී ඒ දරුවො හිතන්නේ නැහැ මම තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් තුනකින් රැකියා ලෝකයේ තරඟ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට හැඩගැසීමක් නැති දරුවො රුවල් ඉරුණු නැව් වගේ. read more

 • Approaching the Future of Work: How Red Hat is doing it

  Approaching the Future of Work: How Red Hat is doing it

  Friday / October 07, 2022

  Over the past few years, we’ve seen some radical shifts in the approach towards work. The outbreak of Covid-19 was a decisive event in this regard in that it compelled the world to completely rethink their approach to work; hence, the phrase New Normal was coined and became a buzzword at all kinds of business forums. read more

 • The Role of a Web Developer

  The Role of a Web Developer

  Monday / September 26, 2022

  Simply stated, the role of a web developer is to create and maintain websites. Web developers can work in-house or freelance, and the specific tasks and responsibilities they have to carry out vary depending on what kind they’ll be. read more

 • Master Red Hat Technologies

  Master Red Hat Technologies at your own pace with Red Hat Learning Subscription

  Friday / September 23, 2022

  Linux, the open-source operating system is catching on. Already, Linux powers all 500 of the world’s most powerful supercomputers, the stock exchanges around the world and the NASA’s spacecrafts amongst many other notable and mind-blowing achievements. read more

 • Is Now a Good Time to Build a Career in Web Development?

  Is Now a Good Time to Build a Career in Web Development?

  Thursday / September 15, 2022

  Technology is instrumental to our day-to-day lives, from the simplest of apps to the extraordinary inventions. read more

 • The Burgeoning Growth Of Linux Os

  The Burgeoning Growth Of Linux Os

  Tuesday / August 16 , 2022

  On August 19, 1991, Linus Torvalds, ran his own humble poll, querying interest in a Usenet posting to the comp.os.minix group at the University of Helsinki. read more

 • From RHCE to RHCA

  From Red Hat Certified Engineer (RHCE) to Red Hat Certified Architect (RHCA)

  Friday / May 27 , 2022

  In the dominion of Linux world and Linux certifications, there is another important certification called RHCE- Red Hat Certified Engineer. read more

 • PACE Institute Honoured for Excellence in Red Hat Linux Training at the Red Hat Partner Conference – 2022

  PACE Institute Honoured for Excellence in Red Hat Linux Training at the Red Hat Partner Conference – 2022

  Tuesday / April 26 , 2022

  It’s with a touch of pride that we, at PACE Institute, usher in the news that Red Hat has bestowed on us a Certificate of Achievement for being the Best Partner in GLS read more

 • Top Red Hat Linux Certifications to Pursue in 2022

  Top Red Hat Linux Certifications to Pursue in 2022

  Tuesday / April 12 , 2022

  From its serendipitous start, from an OpenSource operating system, Linux has now evolved into an entire technology ecosystem. read more

 • What’s Cloud Computing?

  What’s Cloud Computing?

  Friday / April 08 , 2022

  Cloud computing turns IT infrastructure into a utility: It allows you to ‘plug into' infrastructure via the internet, and use computing resources without installing and maintaining them on-premises.read more

 • Build a Brighter Future With RedHat

  Become a Globally Recognised Red Hat Certified Professional and Build a Brighter Future

  Thursday / March 24, 2022

  Open Source Technologies and Linux are innovations that transformed the world of Information Technology. Any discussion on Linux is incomplete without a word about the Linux-based modern enterprise IT solutions that Red Hat produces.read more

 • Become a Red Hat Certified Professional

  ලොව පිළිගත් RED HAT Certified Professional කෙනෙක් ලෙස සුදුසුකම් ලබා අනාගතය ජයගන්න

  Friday / March 18, 2022

  Open Source Technologies සහ Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය තොරතුරු තාක්ෂණ ලෝකය උඩුයටිකුරු කරපු නවෝත්පාදන. Linux ගැන කතාකරද්දි Red Hat සමාගම Linux තාක්ෂණය උපයෝගිකරගෙන ව්‍යාපාර ලෝකෙට අරන් එන විසඳුම් ගැන අපි කතා කලයුතුමයි. මේ Red Hat Linux ecosystem එක අද සංවිධාන තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට ඉතා පුළුල් මෙහෙවරක්, ඉතා වටිනා සේවයක් ඉටුකරනවා. read more

 • Whats Next After ALs in 2022

  ඒ ලෙවල් ඉවරයි. ඊළඟට මොකද කරන්නෙ?

  Tuesday / March 15, 2022

  ඔබේ ඔය තරුණ කාලය සහ ජවය නැවත ඔබට ලැබෙන්නෙ නෑ. ඔබ හේතුවක් ඇතුව හෝ නැතුව වැයකරන ඔබේ වටිනා කාලය නැවත ඔබට ලැබෙන්නෙ නෑ. ඔබ වියදම් කරන මුදල් සහ අනෙකුත් සම්පත් සියල්ලම වගේ නැවත ඔබට උපයාගන්න පුළුවන් යම් වෙහෙස මහන්සිවීමකින්. read more

 • 08 Ways to Expand Your Automation Skills

  08 Ways to Expand Your Automation Skills

  Thursday / March 10, 2022

  Automation skills have been a hot commodity over the past few years. Companies may want to use automation to free their employees from rote work, like applying the same security patch across hundreds of machines, so they have more time to participate in high-value innovation efforts. read more

 • Neither old nor new: The CIO’s paradox

  Neither old nor new: The CIO’s paradox

  Monday / March 7, 2022

  We all know Information Technology is one of those industry domains that’s forever in the crucible of change, evolving and evolving still more. Hence, the constant pursuit of the next big thing comes second nature to most IT Leaders. read more

 • Linux vs Unix

  Distinguish between Linux and Unix

  Wednesday / March 2, 2022

  The UNIX OS was created in the late 1960s and in the early 1970s. AT&T Bell Labs released an operating system called Unix written in ‘C’, which allows quicker modification, acceptance, and portability. read more

 • Birth of Linux and How the Name ‘Linux’ Came to Be

  Birth of Linux and How the Name ‘Linux’ Came to Be

  Friday / February 25, 2022

  Through the 1970s and 80s, almost every major university, academy, and research-centre used Unix in their computers. As Unix gained popularity, its commercial business also rose. read more

 • What’s Next After A/L’s in 2022? Design Your Future With PACE

  What’s Next After A/L’s in 2022? Design Your Future With PACE

  Wednesday / February 23, 2022

  Sri Lanka is widely known for its free education system and high literacy rate. The base of this educational framework is designed to open the doors for various careers. The local education system comprises three main examinations that are widely believed to be three milestones for the typical Sri Lankan student. read more

 • Become a Red Hat Certified Professional and Be Globally Employable

  Become a Red Hat Certified Professional and Be Globally Employable

  Monday / February 21, 2022

  IT professionals migrating in search of greener pastures is anything but a new phenomenon. Some IT skills are relatively hard to find so they’re in high demand overseas and command much better pay. read more

 • Explore The Value of Big Dreams, Thirst for Knowledge and Childlike Curiosity

  සිහින, දැනුම් පිපාසය සහ කුතුහලය

  Thursday / February 17, 2022

  පාසැල් ගමන නිමා කල රැකියා ලෝකයේ එළිපත්තේ සිටින යොවුන් දරු දැරියන් වගේම පාසැල් දරුවනුත් තමන් තෝරාගන්න වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ඨයන් වෙන්න හීන මවනව. read more

 • Explore The Value of Big Dreams, Thirst for Knowledge and Childlike Curiosity

  Explore The Value of Big Dreams, Thirst for Knowledge and Childlike Curiosity

  Thursday / February 17, 2022

  Both the youth who have just finished school and who are now on the threshold of the corporate world and the schoolchildren are looking to become great professionals in their chosen career disciplines.read more

 • 07 SEO Trends to Pay Attention to in 2022

  07 SEO Trends to Pay Attention to in 2022

  Wednesday / February 02, 2022

  The world of Search Engine Optimisation is one that changes constantly. It’s on the cards that 2022 will become an exciting year for the industry. read more

 • Why Train & Qualify in Web Content Management?

  Why Train & Qualify in Web Content Management?

  Tuesday / January 25, 2022

  In a fast-changing world, the need for online publishers to keep up with the needs and expectations of their site visitors is absolutely paramount. read more

 • Qualify for a Great Career in the Vibrant Field of Linux in the New Year

  Qualify for a Great Career in the Vibrant Field of Linux in the New Year

  Thursday / January 13, 2022

  There are few better ways to begin a new year than with skills that will qualify you for a new, more lucrative career. If the career has built-in longevity and stability, then, it’s all the better. One job that fits all these tough selection criteria is Linux System Administrator.read more

 • Why Build a Career in Digital Marketing

  Why Build a Career in Digital Marketing?

  Tuesday / January 11, 2022

  Digital marketing has never been more important to businesses than it’s today. The increasing reliance on digital marketing for marketing products and services coupled with the fact that more and more consumers are becoming digital-savvy and taking to online shopping ...read more

 • Red hat linux qualifications open up a world of career opportunities locally as well as globally

  Red hat linux qualifications open up a world of career opportunities locally as well as globally

  Friday / December 17, 2021

  Recent career surveys reveal that worldwide there is a massive shortage of Red Hat Certified Linux professionals and that major international..read more

 • Get Familiar with a Few Common Digital Marketing Career Paths

  Get Familiar with a Few Common Digital Marketing Career Paths

  Monday / August 09, 2021

  There’re hundreds of reasons why you should pursue a career in digital marketing. First, it’s a flourishing industry – today, millions of consumers buy products, worth billions of dollars, online.read more

 • How to Onboard your Tech Staff Successfully

  How to Onboard your Tech Staff Successfully

  Monday / August 02, 2021

  To begin with, there’re two main challenges to wrestle with as you seek to onboard your tech staff. First, onboarding new hires isn’t an easy job to pull off. Second, onboarding them while they’re working from home or in a limited work site makes what’s already hard enough even harder for you.read more

 • Developing a Learning Culture within your Organisation

  Developing a Learning Culture within your Organisation

  Friday / July 16, 2021

  Have you ever wondered why SAP, Apple, American Express and Bridgewater Associates have always remained at the top of their game? Whilst they’re standouts in their respective industries, they share one more thing in common...read more

 • Explore the Key Features of Red Hat Learning Subscription

  Explore the Key Features of Red Hat Learning Subscription

  Friday / July 9, 2021

  Whether you’re an IT leader or manager representing an organisation or an employee in the IT sector, it goes without saying that achieving significant success in the software development business requires you to keep learning, which calls for a learning solution that’s quick, specific and effective. read more

 • Study Red Hat JBoss Application Administration I

  Study Red Hat JBoss Application Administration I

  Tuesday / June 22, 2021

  Red Hat JBoss EAP (Enterprise Application Platform) is an enterprise open-source application server that allows organisations to deploy and manage critical enterprise Java applications, whether in bare metal, virtualized, containerized, on-premise, or cloud environments.read more

 • Master Red Hat Linux Technologies with Red Hat Virtual Training

  Master Red Hat Linux Technologies with Red Hat Virtual Training

  Wednesday / June 02, 2021

  Red Hat virtual training is real-time training carried out by Red Hat-certified instructors in a live, interactive, virtual environment. It provides you with the same industry-respected content and hands-on labs as the corresponding classroom-based courses, including virtual lab machines that run actual products.read more

 • Benefits of Red Hat Learning Subscription

  Upskill your Career with Red Hat Learning Subscription

  Tuesday / May 25, 2021

  To succeed in any IT Solutions business, you need a knowledgeable and skilful team and a learning solution that is quick, effective, and prescriptive. Red Hat Learning Subscription provides easy, on-demand access to quickly learn Red Hat technologies. PACE Institute, an award-winning Red Hat Certified Training Partner in Sri Lanka, now helps you get RHLS in Sri Lanka.read more

 • වෘත්තියක් හරි විදිහට තෝරාගමු

  ඔබගේ අනාගත වෘත්තිය නිවැරදිව තෝරාගන්නේ කෙසේද?

  Thursday / May 13, 2021

  අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපල නිකුත් වීමත් සමග ඔබ දැනටමත් ඔබගේ වෘත්තීමය ගමන සැලසුම් කරනවා විය හැක. එහෙත් එම ගමන පටන් ගන්නේ කොතනින්ද කියා සිතා ගැනීමට අපහසුද? ඔබගේ වෘත්තීය ජීවිතයට වඩාත් පහසුවෙන් අවතීර්ණ වීමට අනුගමනය කළ යුතු පියවර අටක් අප ඔබ හමුවේ තබන්න තීරණය කළෙමු. read more

 • Take the Right Path to Career Selection

  Take the Right Path to Career Selection

  May 07, 2021

  A/L results are just out. Whether you’re eligible to enrol into a degree program with a university or not, you must now be evaluating your higher education options and wondering how to take the right path to career selection. Here are 08 simple steps for you to figure out your dream career and how you pick up the right skills, knowledge and experience to secure and build it and reach the top.read more

 • Red Hat OpenShift Helps Modernise Telco Networks

  Telcos Turn to Red Hat OpenShift for Network Modernisation

  April 28, 2021

  On the first day of the Annual Red Hat Summit, Red Hat Inc., the open-source hybrid cloud, software giant now owned by IBM devoted hours to discuss the progress they’ve made with customers – particularly in the telecommunications industry, where it’s helping upgrade a number of Telcos’ networks. read more

 • Benefits of Learning Python

  Benefits of Learning Python

  April 19, 2021

  The past few years have made a lot of changes in the world of programming. If you asked programmers about their most preferred programming language a few years ago, they would have probably said that it’s Java. But today they will say it’s Python. Most of the credit goes to the ease it provides to programmers when developing web applications. read more 

 • Linux සමග ඔබගේ වෘත්තිය මාර්ගය වෙනස් කරගමු.

  Linux සමග ඔබගේ වෘත්තිය මාර්ගය වෙනස් කරගමු.

  April 19, 2021

  අපි පරිගණකයක් හෝ දුරකථනයක් අතට ගත් විට එහි සෑම මෘදුකාංගයකටම අපට එක මොහොතකින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙය යම් අයකු  ඉතාමත් විශ්මජනක දෙයක් විදිහට දුටුවත් ඇත්තටම එහි සිද්ධ වන දේ ක්‍රමලේඛකයෙක්ට (programmer) හෝ වෙනත් පරිගණක තාක්ෂණවේදියෙකුට ඉතා පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැක.read more 

 • Linux ඉගෙනගැනීමෙන් ඔබට ඇති ප්‍රයෝජන මොනවද?

  Linux ඉගෙනගැනීමෙන් ඔබට ඇති ප්‍රයෝජන මොනවද?

  April 19, 2021

  Linux යනු ලෝකයේ වඩාත්ම ප්‍රචලිත operating system එකකි. Operating system (OS) එකක් යනු ඔබගේ විද්‍යුත් සැකසුම් එකින් එක සම්බන්ධ කරන්නාවූ මෘදුකාංගයකි. OS එකකින් එය භාවිත කරන්නාට ලබා දෙන්නා වූ පහසුව කාගේත් අවධානය දිනාගන්නා කරුණකි. Linux භාවිතාවේ පහසුව අතින් ද ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ නාමයක් දිනා ඇත.read more 

 • Top Digital Marketing Skills for 2021

  Top Digital Marketing Skills for 2021

  April 06, 2021

  With 2020 being a year all about agility, adaptability and remote engagement for business, digital has played a critical role in keeping the businesses floating and active through a challenging period. read more 

 • Linux වයිරස් වලින් තොරද

  Linux වයිරස් වලින් තොරද?

  March 31, 2021

  ඕනෑම පරිගනක වැඩසටහනක වැරදි(bugs,errors) තියෙන්න පුළුවන්. 100% ක් නිරවද්‍ය (error free) පරිගනක වැඩසටහනක් ඇත්තටම නැති තරම්. මේ නිසා පරිගනක වැඩසටහන් වල කේත(code) වල තියන දුර්වලතා නිසා ඒ වැඩසටන් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා කල හැකි වයිරස් ලියැවෙන්න පුළුවන්.read more 

 • A Simple Guide to Using Linux

  A Simple Guide to Using Linux

  March 26, 2021

  The word around town is that Linux is an operating system just like Microsoft Windows and Apple OS. But Linux plays a much more critical role by powering operating systems (distributions) such as Ubuntu, Debian, and Red Hat. Therefore, Linux is a kernel.read more 

 • What to do After O/L Examination?

  What to do After O/L Examination?

  March 12, 2021

  Years of stress and hard work is finally over! So, what is next? Still, confused about your next move? This is the time that you need to decide on your future career. Most of us indeed have a dream occupation. read more 

 • YouTube Marketing in 2021

  YouTube Marketing in 2021

  February 16, 2021

  Watching a video to know about something is always easier and interesting than reading through a long article which you will probably pause halfway through. The world moves faster while you are reading this. read more 

 • Major Reasons to Get Red Hat Certified

  Major Reasons to Get Red Hat Certified

  February 10, 2021

  Just like Windows by Microsoft and iOS & Mac OS by Apple, Linux too is an operating system. From smartphones to cars, supercomputers and home appliances, home desktops to enterprise servers, the Linux operating system is everywhere. read more 

 • How to Start a Career in Digital Marketing

  How to Start a Career in Digital Marketing

  February 10, 2021

  Digital marketing has been able to produce some of the world’s most demanded jobs. As a continuously growing field of work, the industry has changed itself parallel to the changes in the world. read more 

 • The Return of Investment (ROI) of Corporate Traning of Red Hat - PACE Blog

  The Return of Investment (ROI) of Corporate Traning of Red Hat - PACE Blog

  January 26, 2021

  Last year while businesses around the world switched to remote working, IT teams were particularly pressurised in managing and, in some cases, rebuilding their networks. They’ve also been compelled to ramp up their digital transformation efforts and cloud strategies to meet the evolving needs.read more 

 • Web Development සඳහා අවශ්‍ය පරිගණක භාෂා මොනවද?

  Web Development සඳහා අවශ්‍ය පරිගණක භාෂා මොනවද?

  January 21, 2021

  අන්තර්ජාලය අපිට උදව් වෙන විදිහ ගැන අයෙත් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ. අන්තර්ජාලයේ එහෙට මෙහෙට යද්දී අපිට නිතරම හමුවෙන දෙයක් තමයි මේ වෙබ් අඩවි කියන්නේ. වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරනවට අපි කියනවා Web Development කියලා.read more 

 • Study options after A/Levels

  Finished A/Ls? It’s Time to Aim for a Career

  January 13, 2021

  Sri Lanka is widely known for our free education system and our high literacy rate. The base of this educational framework is designed to open the doors for various careers. The local education system comprises three main examinations that are widely believed as three milestones for the typical Sri Lankan student.read more 

 • The World of Linux

  The Fascinating World of Linux

  January 13, 2021

  The Linux Server in the continually humming server room, the Android smartphone that you’re holding between your hands and always typing away at, the Firefox browser on your personal computer, and your WordPress blog share one common root even if we can hardly imagine a more diverse set of technologies: they’re all Open-Source technologies.read more

 • RHEL 8 the intelligent OS for the hybrid cloud

  Changing for Better: New curriculum for Red Hat Enterprise Linux Certifications under RHEL 8

  December 21, 2020

  While the arrival of Red Hat Enterprise Linux 8, the latest version of the open-source tech giant’s operating system marks a new era in the cloud computing, the resultant changes introduced into the curricula of Red Hat Enterprise Linux Certifications...read more 

 • Study for Red Hat Enterprise Linux Certifications for RHEL 8

  Study for Red Hat Enterprise Linux Certifications for RHEL 8

  December 14, 2020

  Red Hat Enterprise Linux 8 is already here with the promise to bring about great change to the ICT landscape. So, Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) for RHEL 8 and Red Hat Certified Engineer (RHCE) for RHEL 8 hold the magic key to a world of possibilities. read more 

 • Why Build a Career in Linux System Administration?

  Why Build a Career in Linux System Administration?

  November 12, 2020

  Linux is the best-known and most-used open source operating system. Noted for being incredibly customisable, secure, flexible and economical, Linux is heavily used today by the major tech companies. read more

 • Why you should Study Linux?

  Why you should Study Linux?

  October 12, 2020

  It’s noteworthy that Linux source code is widely available as it falls under the FOSS category (Free and Open Source Software). The developer community stands to gain from this as its members......read more

 • How Economical Linux Servers can Save your Company Money

  How Economical Linux Servers can Save your Company Money

  October 12, 2020

  Running your own business server is an effective way to acquire full control of your hosted applications. Irrespective of its many advantages, many businesses are scared away from doing so because of how pricey it sounds......read more

 • Major Features of Linux

  Major Features of Linux

  October 12, 2020

  Over the years, Linux has established a reputation as a very efficient and fast-performing system. Its features will tell you how effective this operating system is.....read more

 • RHCSA Certification Top Achievers Produced in Sri Lanka by PACE Institute

  RHCSA Certification Top Achievers Produced in Sri Lanka by PACE Institute

  September 4, 2018

  Pasan Sameera Sirinanda, an RHCSA student from PACE, recently joined the ranks of the elites at PACE by scoring full marks – 300 out of 300 marks - at the recently completed Red Hat Certified System Administrator Examination....read more

 • Why Do Career Skills Matter

  Why Do Career Skills Matter

  August 20, 2018

  Just because you’ve completed a four year degree or a two year diploma and majored in a single or a few subjects, it’s hardly likely to have covered the full range of career skills you need to succeed in the real world of work....read more

 • Free Career Guidance Session by PACE Institute Draws to a Successful Conclusion

  Free Career Guidance Session by PACE Institute Draws to a Successful Conclusion

  February 23, 2018

  A free session on ‘Writing CV and how to face a job interview’ conducted by PACE Institute as part of our CSR initiatives was successfully concluded at Central College, Maharagama on Monday, the 19th of February, 2018.... read more

 • PACE Institute Gets Awarded for Excellence in Red Hat Training for the Third Successive Year at the Red Hat Training Partner Conference -2017

  PACE Institute Gets Awarded for Excellence in Red Hat Training for the Third Successive Year at the Red Hat Training Partner Conference -2017

  November 17, 2017

  We proved our unparalleled excellence in Red Hat Linux Training in Sri Lanka once again as we bagged prestigious international awards from Red Hat as the “TRAINING PARTNER OF THE YEAR 2017” in all award categories at the RED HAT Partner conference held at the JW Marriott Hotel... read more

 • PACE Produces the 9th RedHat Certified Architect

  PACE Produces the 9th RedHat Certified Architect

  December 21, 2016

  We’re glad to mention that Heshan Dharmasena, System Engineer – DevOps at CMS (Pvt) Ltd became the ninth and the latest Red Hat Certified Architect produced by PACE. Says Heshan with delightful satisfaction, “I’m glad that I’ve earned title Red Hat Certified... read more

 • Red Hat Certified Architects from PACE

  Sachinthana Anuradha, an RHCA produced by PACE, voices his gratitude for PACE

  December 15 2016

  For Sachinathana Anuradha Rajapaksha, an Executive Officer at Commercial Bank of Ceylon Ltd, becoming a Red Hat Certified Architect has been one of his life’s biggest dreams cherished from around 2012. Having received training at PACE, Sachinthana is an RHCA, of whom... read more

 • PACE Produces the 5th Red Hat Certified Architect

  PACE Produces the 5th Red Hat Certified Architect

  November 25 2016

  Damith Udayanga Kumara, a Junior Systems Engineer at M I Synergy Private Ltd. is the 5th Red Hat Certified Architect to be produced by PACE. 'The Red Hat Trainers at PACE were both tremendously helpful and a great source of inspiration for me to earn this most prestigious... read more

 • Why Should You Acquire the Computer Skills through ICDL Programmes

  Why Should You Acquire the Computer Skills through ICDL Programmes?

  August 15 2016

  Today, regardless of where you work for and in what capacity, your ability to use technology efficiently and effectively is absolutely paramount. If you’re looking for a job, remember your potential employers need you to be equipped with adequate computer skills while among those employed, it’s those possess the right skills who can smoothly advance... read more

 • DO 405 Training in Sri Lanka

  PACE Successfully Completes the Configuration Management with Puppet (DO 405) Training Program for the First Time in Sri Lanka

  August 10 2016

  Considering the fast growing global and local demand for the Puppet, a widely used open source system configuration management tool, we conducted a 4 day ‘DO 405’ training program from July 30 to August 2 in collaboration with Red Hat, Inc. at our premises. Amel Mathai, a Red Hat GLS Instructor from Red Hat India conducted the training program. It’s noteworthy... read more

 • PACE Institute Awarded with the Accredited Test Centre Status by ICDL

  PACE Institute Awarded with the Accredited Test Centre Status by ICDL

  April 07 2016

  Marking a significant milestone in the journey of PACE Institute, we got awarded with the highly renowned ‘Accredited Test Centre’ Status by International Computer Driving License (ICDL). The accreditation was formally granted to PACE CEO / Director Mr. Sajith de Silva today by Ms. Yamuna Kulasena, Manager - Skills for Life (Pvt) Ltd on behalf of the ICDL... read more

 • Study Internet Marketing to Gain Digital Marketing Skills

  Digital Marketing – The New Career in Demand

  March 17 2016

  With the number of Sri Lankan internet users rising at a rocket speed, brands in Sri Lanka are compelled to turn to digital marketing methods to complete their branding cycle... read more

 • Tharaka brings glory on PACE by getting certified as its second RHCA

  Tharaka brings glory on PACE by getting certified as its second Red Hat Certified Architect (RHCA)

  March 01 2016

  Malinda Tharaka Balasuriya, a graduate from SLIIT with BSc Special (Hons) Degree in Information Technology and a System Administrator at eBEYONDS, is the second student from PACE to earn the prestigious title - ‘RedHat Certified Architect’. A proud product of Kingswood College- Kandy, Tharaka is also an outstanding RHCSA student from one of the first RHCSA batches... read more

 • GCE A Level Z-score calculation

  GCE Advanced Level Examination and University Admission in Sri Lanka

  February 11 2016

  Education plays a dominant role in Sri Lankan culture and the history of a structured system of education in Sri Lanka dates back to 546 BC. The country has a three thousand yearlong culture of literacy and literature and has a population literacy rate of 95.1%, the highest ... read more

 • the first RedHat Certified Architect from PACE

  Suneth gets qualified as the very first RedHat Certified Architect among those trained by PACE

  January 29 2016

  Suneth Jayaratne, the first RedHat Certified Architect to be trained by PACE, works for Tekxeon Interconnect Private Limited as a Senior Engineer and showers praise on PACE for training and guiding him to make this monumental achievement... read more

 • Interactive session on System Infrastructure adaptability by Arun Eapen

  Interactive session on System Infrastructure adaptability by Arun Eapen

  December 21 2015

  A Saturday as it was, the morning of December 19 saw the PACE auditorium filled with a good crowd representing a number of companies, most of whom were IT professionals. Also present there were the management teams of PACE and eBEYONDS plus ... read more

 • Supun scores 300 marks at the RedHat OpenStack Administrator Exam

  Supun scores 300 marks at the RedHat OpenStack Administrator Exam

  December 04 2015

  Mr. Supun Hettiarachchi scored 300 out of 300 marks at the recently held RedHat OpenStack Administration Exam at PACE Institute. A Systems Engineer at Good Hope Asia Holdings (Pvt) Ltd, Supun is a great Linux enthusiast... read more

 • Redhat Awards 2015

  PACE INSTITUTE WINS THE REDHAT'S PRESTIGIOUS 'OVERSEAS TRAINING PARTNER OF THE YEAR' AWARDS

  November 11 2015

  PACE Institute, a RedHat Certified Training Partner in Sri Lanka was honoured with two coveted awards at the 2015 RedHat Training Partner Conference held at Vivanta by Taj, Hari Mahal in Jodhpur, Rajasthan from November 4 - 6 2015. PACE was awarded as the best overseas training partner for courseware revenue and also as the best overseas training partner for total revenue. CEO Sajith de Silva and.. read more

 • Ready for the Exam

  විභාගයට සුදානම් වෙමු

  November 06 2015

  විභාගය ජිවිතයේ එක් කඩඉමක් පමණි. එයට මුහුණ දීමට හා සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීමට සෑම දරුවෙක් තුලම නිසඟ හැකියාවන් ඇත. එම හැකියාව ඔපමට්ටම් කරගැනීමට නම්, හැකියාවන් පෙළ ගැස්වීමත්, නිසල මතකයත්, උත්සාහයත්... read more

 • Mentorship for Building the Next Generation

  Mentorship for Building the Next Generation

  October 12 2015

  Ever since the ‘faithful and wise’ mentor of King Odysseus was contrived by Greek poet Homer, mentors have formed and directed the way for many budding leaders from the legendary King Arthur onwards.

  Mentors and their protégés have shaped the evolution of science, arts and philosophy since the beginning of history and have paved the way to new inventions and creations. read more

 • Giving your IT skills a global recognition with BCS Higher Education Qualification

  Giving your IT skills a global recognition with BCS Higher Education Qualification

  September 22 2015

  Despite the number of IT graduates, which joins the local job market every year, Sri Lankan tech companies, suffer from a dearth of IT skills to meet the rising demand from their global clients.

  While a number of public and private universities in Sri Lanka produce a large number of IT, computer science and computer engineering graduates every year, a large number of youth with potential IT skills fails to make it to these universities each year. read more

 • Why Digital Marketing

  Why digital marketing ?

  September 22 2015

  With nearly five million internet users - that amounts to more than 20% of the population - Sri Lanka is one of the leading nations in South Asian region when it comes to internet connectivity.

  Sri Lanka's internet connectivity grew by a 68.4% in the year 2014 alone and with many telecommunication service providers expanding their network coverage, the internet connectivity in Sri Lanka is growing bigger and better, everyday. read more

 • successful career in IT

  Your doorway to a successful career in IT

  August 21 2015

  In an attempt to encourage a new generation of IT professionals, PACE Institute held a free seminar on ways to launch a successful career in IT, on Saturday 15, 2015 at PACE auditorium.

  Joined by a number of school leavers and professionals, the seminar concentrated on the methods of gaining a solid start in IT with right education and qualification.read more

 • Advantages of MS Outlook

  Advantages of MS Outlook

  August 03 2015

  Gone are the days when MS Outlook was just an email manager, today the programme combines many applications under one umbrella, providing a single platform to perform many tasks on the go. read more

 • Microsoft PowerPoint Presentations

  Top Five benefits of Microsoft PowerPoint Presentations

  August 03 2015

  Despite the constant bad rap received by Microsoft PowerPoint due to the way it boils down complex issues to simple bullet points, Microsoft PowerPoint has managed to revolutionise the way every one does presentation since it was first launched among the PC users.read more

 • Microsoft Office Access

  Benefits of Microsoft Office Access

  August 03 2015

  Although not as popular as the other members of the MS OFFICE software suit, MS Access is the common man's tool to create a preliminary database to which you can input data, sort, filter, analyse and group according to your needs.read more

 • MS Office Word

  Benefits Of Learning MS Word

  July 30 2015

  One of the most widely used word processing software in the world, MS Word provides a one stop solution to all your document development requirements, may it be a simple letter, a colourful brochure or an official portfolio for a product.read more

 • MS Office Excel

  Uses and benefits of MS Excel

  July 23 2015

  As the most widely used spread sheet and data management tool in the world, MS Excel provides greater flexibility and compatibility across devices and operating systems. Arranging, analysing and presenting your data with MS Excel has never been easy, whether you are a PC, Mac, iPad®, iPhone®, Android™ tablet, and Android™ phone user.read more

 • Benefits of Learning MS Office

  The Benefits of Learning MS Office

  July 22 2015

  With many an easy to use applications providing flexible solutions for every task you meet at work place, school or at home, the Microsoft Office or MS Office software suite is the global reference for desktop publishing...read more

 • Six Important Traits of High Performing Employees

  Six Important Traits of High Performing Employees

  June 26 2015

  Productive employees, exceptional talents, go-getters—these are the kinds of people who chip in most to the growth and success of a company. These are the people whom employers look so hard for and desire ... read more

 • PACE Anniversay

  PACE Institute Marks the Second Anniversary

  June 19 2015

  June 20 2013 is an unforgettable day for us. It was the culmination of our untiring efforts for a considerable length of time spent on thinking, discussing, planning, building, demolishing and rebuilding. It was the... read more

 • Ashen Udara Fernando - RHCSA

  Ashen Makes PACE Proud Having Secured Full Marks at the Recent RHCSA Exam

  March 31 2015

  Adding yet another feather to our crown, PACE student, Ashen Udara Fernando obtained 300 marks out of 300 at the RHCSA Exam held on March 24... read more

 • PACE Institute offers RHCSA and RHCE Classes in Sri Lanka -Thusitha Withanage

  Laurels to Thusitha for Earning Full Marks at RHCSA Exam

  March 24 2015

  It’s with a profound sense of accomplishment that we announce to you yet another remarkable achievement by a PACE student.Thusitha Withanage secured full marks.... read more

 • PACE Institute successfully concludes a training session in Microsoft Office for Sri Lankan Air Executives

  PACE Institute successfully concludes a training session in Microsoft Office for Sri Lankan Air Executives

  5.00 PM Friday / January 23, 2015

  Marking a yet another remarkable milestone in our journey so far, we, at PACE Institute, successfully ran a full day training session in Microsoft Office for the executives & managers at Sri Lankan Air. .... read more

 • Stand out from the crowd and future proof your career

  Stand out from the crowd and future proof your career

  9.00 AM Friday / November 28, 2014

  Building a career isn’t the easiest thing. If you are just after university it will be particularly difficult if you have to compete against people with better qualifications and experience than you.... read more

 • Do you want to be paid more than your peers

  Do you want to be paid more than your peers? Here’s how

  10.00 AM Friday / November 21, 2014

  It must not be news to you when we say that the demand for competent digital marketing professionals is exceeding supply. Yes! You heard it right- as brands are focusing more and more on e marketing ... read more

 • Red Hat training programmes on the newly released Red Hat Enterprise Linux 7

  Red Hat training programmes on the newly released Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL7) platform

  10.00 AM Thursday / November 11, 2014

  PACE Institute will be introducing its Red Hat training programmes on the newly released Red Hat Enterprise Linux 7 platform to the Sri Lankan... read more

 • PACE Institute at Infotel 2014- ‘For A Smarter Tomorrow’ 24th- 26th Oct 2014 at BMICH

  PACE Institute at Infotel 2014- 'For A Smarter Tomorrow' 24th- 26th Oct 2014 at BMICH

  5.00 PM Friday / October 31, 2014

  PACE Institute participated as an exhibitor at the popular Sri Lankan ICT exposition INFOTEL, organized by The Federation of Information Technology... read more

 • What is Mobile Marketing?

  What is Mobile Marketing?

  5.00 PM Friday / October 17, 2014

  We are living in the era of mobile. Mobile is revolutionizing the digital age and will surely continue to define the future of marketing and all other aspects of life. Businesses are implementing... read more

 • A brief look at eMail Marketing

  A brief look at eMail Marketing

  4.00 PM Wednesday / October 08, 2014

  eMail marketing is directly marketing a commercial message to a group of people using eMail. Using eMails to send ads, request business, or request sales or donations... read more

 • Become a well demanded analytics professional

  Become a well demanded analytics professional

  10.00 AM Thursday / October 02, 2014

  In simple terms Analytics is the process of transforming data into insights in order to make better decisions. Businesses and organizations use analytics every day to improve the quality... read more

 • What is Social Media Marketing?

  What is Social Media Marketing?

  2.00 PM Monday / September 29, 2014

  As people of the “Digital Age”, we are all connected to at least one social media network these days. Starting with Facebook, social media has become the new social phenomenon that has changed the way... read more

 • What is Digital Marketing?

  What is Digital Marketing?

  11.00 AM Friday / September 26, 2014

  In simple words Digital marketing occurs when electronic media is used in the promotion of products or brands. Digital marketing is a branch of marketing but significantly varies from traditional marketing where it involves the use of channels... read more

 • Digital marketing courses at PACE Institute

  "Be a certified Digital Marketer with PACE Institute"

  11.00 AM Thursday / September 25, 2014

  As of today, "digital marketing" is one of the few exciting industries where the demand for skilled professionals ... read more

 • PACE Institute at EDEX Mid Year Expo 2014.

  PACE Institute at EDEX Mid Year Expo- 2014

  10.00 AM Wednesday / september 10, 2014

  PACE Institute successfully participated at the EDEX Mid Year Expo- 2014, Sri Lanka’s premier Education Exhibition and job fair by holding a PACE Institute stall which was ... read more

 • BCS Professional Graduate Diploma in IT - Computer Services Management

  BCS Professional Graduate Diploma in IT Syllabus - Computer Services Management

  10.00 AM Friday / August 1, 2014

  Successful management of computer services requires a set of specific competencies in addition to a good general knowledge of Information... read more

 • Are you aspiring to be a web development professional?

  Are you aspiring to be a web development professional?

  4.00 PM Wednesday / August 27, 2014

  When referring to “Web development” it can be used as a blanket term meaning to cover the job roles of planning, building, and managing of a given website. Therefore related web development jobs can range from designing, building... read more

 • BCS Professional Graduate Diploma in IT study materials & resources - Advanced Database Management Systems

  BCS Professional Graduate Diploma in IT study materials & resources - Advanced Database Management Systems

  10.00 AM Thursday / August 14, 2014

  Database management systems are standard tools that enable the storage and retrieval of data within modern information systems. Units introducing database concepts are now an accepted part of most computer science courses. These introductory units tend to concentrate on the use of relational database systems... read more

 • Red Hat RHCSA student scores full marks at the exam.

  Dilan Scores 300 out of 300 at RHCSA and Makes PACE Institute Proud

  2.00 PM Wednesday / July 23, 2014

  Dilan Fernando a student of PACE Institute who followed Red Hat System Administration module I & II (RH124 and RH135) and at PACE Institute has passed...read more

 • Building a great career with Red Hat Linux

  Meet the Experts Discussion series - "Building a great career with Red Hat Linux."

  10.00 AM Monday / July 21, 2014

  PACE INSTITUTE recently held its 10th round of the Meet the Experts Discussion series - "Building a great career with Red Hat Linux”. This effective guide to building a career...read more

 • Red Hat RHCSA - RHCE exams conducted in Sri Lanka

  Red Hat RHCSA & RHCE exams successfully held for the 4th batch at PACE Institute

  11.00 AM Friday / July 18, 2014

  The performance-based RHCSA Exam (EX200) -Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) and Red Hat Certified Engineer (RHCE) Exam (EX300) that tests knowledge...read more

 • web design trends-Pace Institute blog

  A Brief Look At The Trends In Web Designing For 2014

  10.30 AM Friday / July 18, 2014

  In 2013 we saw emerging of new trends in web designing–some of which are already fading out and some are still going strong and continue to spread into this year as well...read more

 • BCS Diploma in IT Study materials & resources - Systems Analysis and Design

  BCS HEQ-Diploma in IT study materials & resources - Systems Analysis and Design

  10.00 AM Wednesday / July 09, 2014

  Systems analysis and design are core, interlocking, elements of systems development. Systems analysis is the process of turning a set of user requirements into a logical system...read more

 • RHCSA - PACE Institute student scores full marks

  Another PACE Institute student scores Top Marks at Red Hat Exam

  5.00 AM Monday/ June 16, 2014

  Dasath Ruvinda who followed Red Hat System Administration module I & II (RH124 and RH135) and at PACE Institute...read more

 • Responsive web design(RWD) with Certified Professional in Web Development course

  Responsive Web Design (RWD) - An Overview

  4.00 PM Friday / June 13, 2014

  Responsive web design (RWD) is the latest web design approach which focuses on crafting sites to provide an optimal viewing experience-easy reading and navigation...read more

 • Meet a Top Marks student from PACE Institute for Red Hat Certified System Administrator Exam

  Meet another Top Marks student from PACE Institute at Red Hat Exam

  11.30 AM Wednesday / June 11, 2014

  PACE Institute produced three top scoring students at the Red Hat Certified System Administrator(RHCSA) exam (EX200) that was held in May 2014...read more

 • PACE Institute students score full marks at the Red Hat- RHCSA exam

  PACE Institute students score full marks at the Red Hat- RHCSA exam

  3.30 PM Thursday / June 05, 2014

  Three students from PACE Institute have scored full marks at the RHCSA exam held on May 2014. Red Hat RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) student...read more

 • Object Orientated Programming - Study BCS in Sri Lanka

  Higher Education Qualifications - Student Study Guide

  3.00 PM Friday / May 30, 2014

  To the user, now more than ever, the interface is the machine. Whether to enable productive and enjoyable...read more

 • Object Orientated Programming - Study BCS in Sri Lanka

  Higher Education Qualifications - Student Study Guide

  5.00 PM Sunday / May 25, 2014

  The most widely used modern programming languages C++, Java and VB.Net all embrace an object oriented approach...read more

 • BCS Diploma in IT Study materials & resources - IT Service Management

  Higher Education Qualifications – Student Study Guide

  4.00 PM Tuesday / May 20, 2014

  Services Management, and certainly management at all levels in the Information Technology industry, requires a specific set of competencies...read more

 • Openstack

  Future Plans of Red Hat Trainings Discussed at Pace Institute

  12.30 PM Wednesday / May 07, 2014

  Mr.Sachin Naik the Partner Sales Account Manager at Red Hat India visited PACE Institute on 06th May 2014, to evaluate...read more

 • RHCSA-RHCE exams conducted in Sri Lanka

  RHCSA & RHCE exams successfully held for the 3rd batch at PACE Institute-April 2014

  5.00 PM Friday / April 18, 2014

  PACE Institute conducted Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam (EX200) and Red Hat Certified Engineer (RHCE) Exam...read more

 • Web designing courses in Sri Lanka

  Web designing courses in Sri Lanka

  11.30 AM Monday / March 03, 2014

  Web developers with modern web designing skills like responsive web designing are specifically demanded by Web development and web designing... read more

 • Certified Professional in Web Development

  Certified Professional in Web Development

  10.00 AM Monday / March 03, 2014

  Frequently Asked Questions and Answers... read more

 • Training Webinar

  Training Webinar - Red Hat OpenStack Administration (CL210)

  2.30 PM Wednesday / February 25, 2014

  We are very happy to invite you for registering yourself here Register Here for our next Taste of Training webinar, Red Hat enterprise... read more

 • Student Testimonials

  Meet Another Red Hat RHCSA student from PACE Institute

  9.30 AM Tuesday / February 25, 2014

  Himal Hewagama is another student from PACE Institute who passed the Red Hat System Administration module I & II (RH124 and RH135) and passed the Red Hat Certified System Administrato... read more

 • Shamera Thusan Ranathunga- Red Hat RHCSA student at PACE Institute

  Red Hat RHCSA Student at PACE Institute scores full marks

  3.00 PM Thursday / February 20, 2014

  Red Hat RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) student at PACE Institute Shamera Thusan Ranathunga recently scored full marks which is 300 out of 300 at the RHCSA exam held on January 2014... read more

 • Interactive Session in pictures

  In Pictures-Interactive Session on System Administration Training Paths

  02.00 PM Wednesday / February 19, 2014

  An interactive session on Red Hat and Linux, Linux Community, Path ways and career prospects of learning Red Hat certifications and how to convert to a Linux based environment, was held at PACE Institute premises...read more

 • BCS Higher Education Qualifications (HEQ) conducted at PACE Institute.

  PACE Institute conducts UGC (University Grants Commission) approved BCS HEQ-an entry qualification for postgraduate studies

  01.15 PM Wednesday / February 12, 2014

  British Computer Society (BCS) - Higher Education Qualification (HEQ) has been recognized by the University Grants Commission (UGC) Sri Lanka as an entry qualification for Master’s Programmes including Master’s...read more

 • Interactive session on getting Red Hat Certifications

  An Interactive session on getting Red Hat Certifications held at PACE Institute

  3.24 PM Friday / February 07, 2014

  A two hour interactive session with the current and prospective students on “Red Hat training and certifications - System Administration Training Paths” was held at PACE Institute on the 6th of February 2014.The main resource person...read more

 • RHCSA and RHCE exams in Sri Lanka

  Red Hat exams successfully conducted at PACE Institute

  4.00 PM Thursday / February 06, 2014

  Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam (EX200) and Red Hat Certified Engineer (RHCE) Exam (EX300) were conducted at PACE Institute premises on January 05th 2014. The exam was conducted by the Red Hat exam...read more

 • How to become a Red Hat Certified Engineer

  How to become a Red Hat Certified Engineer (RHCE)

  2.30 PM Wednesday / February 05, 2014

  It is no more a secret that Linux has made huge inroads into the corporate enterprises all over the world. Out of numerous types of Linux, Red Hat Linux has become...read more

 • Student Testimonials

  Meet the Top Marks student at PACE Institute for Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam (EX200)

  3.00 PM Tuesday / February 04, 2014

  Thiwanka Kumara De Silva scored the highest marks in the Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam (EX200) which was held on December 2013.He is one of the PACE Institute students who completed the Red Hat System Administration...read more

 • Red Hat Training Path

  Red Hat training in Sri Lanka

  4.15 PM Monday / February 03, 2014

  Linux OS is used in a large percentage of the servers hosting websites, cloud-based services and virtualization services. Linux is preferred by many IT departments due to its reputation for flexibility, stability, its open source...read more

 • Student Testimonials

  PACE Institute students pass the Red Hat RHCSA exam successfully

  1.00 PM Friday / December 31, 2014

  Dhananjaya Karandana is a PACE Institute student who completed the Red Hat System Administration module I & II (RH124 and RH135) and passed the Red Hat Certified...read more

 • Linux System Administrator

  How to become a Linux System Administrator

  2.00 PM Thursday / January 30, 2014

  Linux Operating System is taking the world by storm today. If you have been keeping up at least a little with the world’s trends...read more

 • IT Service Management

  BCS Diploma in IT study materials & resources - IT Service Management

  4.30 PM Wednesday / January 29, 2014

  This BCS Diploma in IT module is designed to develop an awareness of the variety of skills necessary to manage...read more

 • IT Project Management

  BCS Diploma in IT study materials & resources - IT Project Management

  3.00 PM Tuesday / January 28, 2014

  IT Project Management is more prevalent in industry today than ever before. It is therefore necessary for BCS candidates...read more

 • Principles of Internet Technologies

  BCS Diploma in IT study materials & resources - Principles of Internet Technologies

  4.00 PM Monday / January 27, 2014

  This module of BCS Diploma in IT examines the origins, technology and applications of the Internet as well as website development, performance and security issues...read more

 • Computer networks

  BCS Diploma in IT study materials & resources- Computer networks

  3.00 PM Friday / January 24, 2014

  Millions of people all over the world are exposed to the World Wide Web of computers and the information they provide...read more

 • Professional Issues in IS

  BCS Diploma in IT study materials & resources - Professional Issues in IS

  3.25 PM Wednesday / January 22, 2014

  BCS Diploma in IT is the 2nd level of the BCS Higher Educational Pathway. This level is an equivalent to the second year of a UK university degree program. Students that have completed the BCS Certificate in IT can directly advance to this level. Completion of the BCS Diploma in IT enables the students to move...read more

 • Computer & Network Technology

  BCS Certificate in IT study materials & resources- Computer & Network Technology

  04.00 PM Tuesday / January 21, 2014

  BCS Certificate in IT Computer & Network Technology module is geared with important study areas in computer networking. The British Computer Society credentials are leading IT qualifications followed by top IT professionals all over the world. Now you can study and sit for BCS exams in...read more

 • Information Systems

  BCS Certificate in IT study materials & resources- Information Systems

  10.00 AM Friday / January 10, 2014

  The British Computer Society BCS Certificate in IT is the base level of BCS higher educational qualifications.BCS credentials are leading IT qualifications followed by top IT professionals all over the world. Now you can study and sit for BCS exams in Sri Lanka....read more

 • Software Development

  BCS Certificate in IT study materials & resources - Software Development

  02.00 PM Wednesday / January 01, 2014

  BCS- Certificate in IT Software Development .Programming is a core skill that will be used throughout a computer practitioner’s career. It is a skill acquired largely by practice and experience. The British Computer Society credentials are leading IT qualifications followed by top IT professionals all over the world. Now you can study and sit for BCS exams in...read more

 • Red Hat Certified System Administrator exam in Sri Lanka

  Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam - EX200 conducted at PACE Institute.

  09.00 AM Monday / December 30, 2013

  Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam - EX200, was conducted at PACE Institute – Pannipitiya on December 28th 2013 using Red Hat Enterprise Linux 6. The exam was conducted by Mr Parthiban from Red Hat who specifically flew down to Sri Lanka to conduct the examination...read more

 • Red Hat events in Sri Lanka

  The Technical delivery manager and certification poobah at Red Hat visits PACE Institute

  04.20 PM Thursday / December 26, 2013

  Arun Eapen (CISSP, RHCA, RHCSS, RHCDS, RHCVA) - the technical delivery manager & certification poobah at Red Hat visited PACE Institute recently to discuss the future plans of the red hat program delivery by PACE Institute...read more

 • Students being introduced to use the Linux Operating System.

  RHCSA Training - PACE Institute starts a new batch

  11.37 AM Friday / December 20, 2013

  PACE Institute proudly welcomed a new batch of students to its Red Hat Certification training programme in November 2013.Following are a few moments that were captured during the classes...read more

 • Get into the IT Arena with Temporary Work

  Get into the IT Arena with Temporary Work

  11.15 AM Wednesday / December 18, 2013

  Generally, businesses seek to hire professionals over newbies for IT jobs. But, no one is a professional right upon graduation. So, if you’re a fresh IT graduate or diploma holder, one way garner experience is doing temporar...read more

 • Red Hat Challenge

  "Red Hat Challenge 2013" to be launched with more than 3,400 participants in the Asia Pacific region.

  5.40 PM Monday / December 02, 2013

  Red Hat Challenge, a knowledge-based technology competition is a regional technology competition involving Red Hat Enterprise Linux system administration, network administration, and security administration and virtualization tasks. With the theme of, "Building…read more

 • Interview Tips

  Thinking of going for an interview soon? Know what to ask your potential boss during the interview?

  5.20 PM Monday / December 02, 2013

  So you are looking for a job. One of the major mistakes a job-interviewee can make is not asking any questions at a job interview.…read more

 • Red Hat for employees

  Are you an employer? Get to know how a Red Hat certified professional can help you!!

  5.20 PM Monday / December 02, 2013

  We all know that our human resource is an important asset. Especially if you are a tech based company the IT staff plays a major role in running the business. Here is when Red Hat comes into play in helping you to make your team successful...read more

 • JAVA Programming

  Reasons to Get Java Certified-Here Are the Top 6

  5.20 PM Monday / December 02, 2013

  Java certifications are highly recognized IT credentials in the industry and if you are an owner of one you are assured of many opportunities and immense career growth! There are a lot of reasons why you should get Java Certified, but here we are presenting you the Top 6...read more

 • PACE Institute Opening Ceremony in Pictures

  PACE Institute Opening Ceremony in Pictures

  2.00 PM Monday / December 02, 2013

  Have a look at some of the pictures of the PACE Institute Opening Ceremonyread more

 • PACE Institute Inauguration - quotations from guest speeches

  PACE Institute Inauguration - What some of the guests said about us

  1.30 PM Monday / December 02, 2013

  Fulfilling excessively needed professional educational requirements, PACE Institute – The Institute for Professional Academic and Cognitive Excellence launched its first institute in Pannipitiya catering to the professional education and training needs of the employees, students & corporate sector organizations...read more

 • Welcome to PACE Institute Blog

  Aloha, Hello, Ayubowan…

  12.00 PM Monday / December 02, 2013

  We welcome you onboard to the PACE Institute blog. This is an open place for you to discover new happenings and trends about education, professional educational tendencies, career building, personality development, and many more. Here we are guiding you to building your future, achieving your career dreams and being a balanced person…read more

Copyright © 2015 PACE Institute. All Rights Reserved. Website Design, Development & Hosting by eBEYONDS